ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਟਰੈਲੈਟਿਕ ਨਪੁੰਨਤਾ ਜਾਂ ਲਿੰਗਕ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ. ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਇਵਸੈਕਸੀਨ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਸਨOLODUMAREblessyouallase (ਬਾਬਾਲਵੋ ਓਬਨੀਫਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ) .ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਜਾਂ ਈਰਖਟਿਲ ਡਿਸਫੇਨਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਕੀ ਇਰੀਟੇਲਲ ਡਿਸਫੇਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਕਸੁਅਲ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ. ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਦਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ. ਈਟੈਲਾਈਲ ਡਿਸਫੀਨਿਕਿਨ ਮੇਨੇਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ: ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਘੱਟ ਲਿਬਿਡਓ ਜਾਂ ਲੋਅਸੇਨੀਅਲ ਡਰਾਇਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ.
The fact is very simple  and it is this, attaining a sexual erection usually involves the brain, certain body hormone like testosterone in men and oestrogen in women, certain muscles nerves, and other components of the body wish space and time will restrict me to mention. Any thing that affect these vital organ negatively in any way can block the normal functioning of the penis. I will mention few :fatigue and stress and relationships issues, performance anxiety can cause Erectile dysfunction or sexual impotence, it should be noted that all these are psychological issue and must be resovle psychologically. Also immoderate alcohol consumption can cause Erectile dysfunction or sexual impotence in men. Some other causes can be trace to one or more of the following : obesity, tobacco usage, alcohol consumption, heart disease, enlarge prostate gland, diabetes etc. 
La dysfonction érectile est habituellement causée par une baisse du débit sanguin dans le pénis ou par un problème affectant les nerfs à l’origine de l’érection. Ces phénomènes résultent d’autres problèmes de santé tels que le durcissement des artères, l’hypertension artérielle, un taux élevé de cholestérol ou le diabète. Ces maladies contribuent à rétrécir les vaisseaux sanguins et à réduire l’apport sanguin vers le pénis ou à endommager les nerfs à l’origine de l’érection.
Cependant, cette fonction est particulière car elle a à voir avec les choix des individus, leur désir d’avoir une vie sexuelle ou de la prolonger. Comment alors mesurer ce problème ? Selon les médicaments de l’impuissance, deux modèles d’évaluation de l’efficacité ont été utilisés. Le premier, pour les injections, est un modèle fonctionnel alors que le modèle du Viagra® est celui du ressenti.

Il s'agit d'une pompe manuelle ou électrique (fig. 9.8, pompe manuelle) permettant d'obtenir une rigidité de la verge par dépression de l'air environnant la verge flaccide. L'érection est ensuite prolongée par le placement d'un anneau souple positionné à la racine de la verge (cock ring). Ce dispositif n'est pas remboursé par la Sécurité sociale (250 à 400 €).
আমি বলি না যে ওষুধটি ভাল নয়, তবে সিঁড়িতে ডায়াবেটিসের জন্য ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এটি সামান্য ব্যবহারের চেয়েও বেশি। ভিগরা, লেভিত্রা, ক্যায়ালিজ ইত্যাদির মত লিঙ্গ, যৌন সম্পর্কের জন্য লিঙ্গ সৃষ্টি করার জন্য খুব ভাল। কারণ এই ধরনের মেডিসিনভভেটেপ্রভাজেনটিটিউইক্রাসেটে লিঙ্গ ভিতরে টিস্যু এবং পেশী থেকে রক্ত ​​প্রবাহিত। কিন্তু এই ধরনের ঔষধ ব্যবহার অনেক অসুবিধা আছে যা মধ্যে:
L’alcool affecte votre système nerveux et vous savez bien que les érections sont déclenchées suite à des signaux lancés par votre cerveau pour donner l’ordre au pénis d’entamer un processus érectile suite à une stimulation sexuelle. Si ces signaux sont interrompus, vous auriez des difficultés à avoir une érection ou vous risquez même de ne jamais en avoir.
Enfin, les consultations spécialisées et les thérapies de couples sont aussi conseillées en mesures préventives mais également associées à un traitement. Alors pour que les troubles de l’érection ne soient pas une fatalité, n’hésitez pas à aborder le sujet avec un professionnel de santé avec lequel vous vous sentirez à l’aise : médecin ou pharmacien qui saura alors vous conseiller et vous orienter. Si les causes des troubles de l’érection sont souvent multiples et interdépendantes, des solutions existent !
Ils doivent être pris « à la demande », c'est-à-dire, peu avant une activité sexuelle prévue. Les différences essentielles entre les différents produits sont le délai d'action (qui règle le délai entre la prise du médicament et l'acte sexuel) et la durée d'action. La sensibilité individuelle varie pour chaque produit et l'échec répété de l'un d'eux doit faire essayer un autre produit de la même classe9. Une prise quotidienne du tadalafil à doses moindres peut être proposée, avec un résultat amélioré19.
আসলে এটা খুবই সহজ এবং এটি, যৌন নিকৃষ্টতা অর্জনের ক্ষেত্রে সাধারণত মস্তিষ্কের সাথে জড়িত থাকে, পুরুষদের এবং পুরুষদের মধ্যে ইস্ট্রজেনের টেসটোসটের মতো কিছু শারীরিক হরমোন, কিছু পেশী স্নায়ু এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গ স্থান এবং সময় আমাকে উল্লেখ করতে বাধা দেবে । যে কোনো উপায়ে এই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গকে নেতিবাচকভাবে কোনওভাবেই লিঙ্গের স্বাভাবিক কার্যকারিতাকে বাধা দিতে পারে। আমি কিছু উল্লেখ করব: ক্লান্তি এবং চাপ এবং সম্পর্কের বিষয়, কর্মক্ষমতা উদ্বেগ ক্রমবর্ধমান ব্যাধি বা যৌন নিপুণতা হতে পারে, এটি উল্লেখিত হওয়া উচিত যে সমস্ত allare psychologicues এবং mustberesovle মানসিকভাবে। এছাড়াও অ্যালকোহরেটর অ্যালকোহরেটেড ক্যান্সারের কারণে পুরুষদের মধ্যে সিঁধ কাটা বা যৌন নিপুণ হতে পারে। অন্য কোনও কারণ নিম্নলিখিতগুলি এক বা একাধিক হতে পারে: স্থূলতা, তামাক ব্যবহার, অ্যালকোহল ব্যবহার, হৃদরোগ, প্রসপটলেট, ডায়াবেটিসকে বৃদ্ধি করা।
Leur utilisation peut se faire sur du court terme (quelques semaines) pour un souci transitoire, jusqu’au retour d’une confiance en soi et notamment pour les hommes restés longtemps seuls et sans relations qui ont besoin d’être en confiance lors de la rencontre d’une nouvelle partenaire (prise en charge médicamenteuse pour un problème psychologique).
The erectile dysfunction is a problem of public health which alters the quality of life of the patients For people infected by the HIV, smoking in association with other factors could increase the risk of arisen this disorder The objective of this study is to determine prevalence of erectile dysfunction and others factors associated between smokers infected by the HIV. A transverse study was led to the Day hospital of the University hospital Y algado Ouedraogo for six months. The declaring patients to be incapable, for at least three months, to obtain or to maintain a sufficient erection during the sexual activity were considered as suffering of erectile dysfunction. A logistic regression was realized to determine the associated factors. We included 104 smoking patients. Prevalence of erectile dysfunction was 55,8 %. The average age of these patients was of 44,6 ± 7,6 years. In univariate analysis the anxious and depressive disorders p = 0,017), the overweight (p = 0,024), the nicotine dependence (p = 0,031) and the number of cigarettes smoked a day (p = 0,013) were associated to the arisen of erectile dysfunction. Prevalence of erectile dysfunction is high between people infected by the mv. The psychological disorders
Dans un premier temps, nous nous efforcerons de clarifier la relation entre traitements et connaissance des pathologies. Nous verrons ensuite comment les traitements médicamenteux de l’impuissance, découverts fortuitement, ont modifié la connaissance de son mécanisme génératif. Ces découvertes se sont déroulées dans le contexte d’une indifférence de la médecine au problème de l’impuissance, mais ont engendré la constitution d’un milieu médical restreint dédié à sa compréhension et à sa prise en charge. Un groupe d’urologues a alors opéré de manière à transformer ce trouble en un problème médical légitime pour la communauté des médecins et l’industrie pharmaceutique, en isolant le mécanisme de dysfonction érectile. La psychanalyse et la sexologie ont perdu le monopole de la juridiction qu’ils exerçaient sur le problème au bénéfice de l’urologie. Enfin, ces actions ont permis que soit développé le Viagra®. Le cadre institutionnel qui préside à la mise sur le marché des médicaments a exercé ses propres effets sur ce développement, en encourageant une définition médicale de l’impuissance. À travers ce cas, il s’agit de montrer que la modification de la définition de la maladie par l’effet du traitement est un processus normal, au sens de routinier, du savoir sur les maladies. Il convient donc d’en identifier la dynamique sociale. À l’issue de cette réflexion, nous reviendrons alors sur le concept de médicalisation afin d’en discuter la pertinence.
Certains modes d’excitation sexuelle prédisposent à des troubles érectiles.  Par exemple, un homme qui exerce de fortes pressions sur son pénis lorsqu’il s’excite seul (masturbation) risque de ne pas retrouver les mêmes sensations avec partenaire.  Dans le même ordre d’idée, un homme qui prend une position bien particulière lors de la masturbation ou qui stimule son sexe de façon très précise ne s’y retrouvera pas dans la relation sexuelle.
Si vous souffrez d’impuissance sexuelle répétée, alors le médicament Spedra peut vous venir en aide. Concrètement, le Spedra a pour principe actif l’avanafil, qui va permettre de rediriger la circulation sanguine vers des endroits précis de votre corps (ici, votre pénis). Le principe actif du Spedra permet également de relâcher les muscles, donc de laisser davantage de place à vos artères pour que le sang se diffuse plus rapidement.
Tests such as the bulbocavernosus reflex test are used to determine if there is sufficient nerve sensation in the penis. The physician squeezes the glans (head) of the penis, which immediately causes the anus to contract if nerve function is normal. A physician measures the latency between squeeze and contraction by observing the anal sphincter or by feeling it with a gloved finger inserted past the anus.
*On regular-priced products. Valid at all Brunet participating stores, the MaSanté Privilege Card does not apply to the following products: infant formula, baby diapers, lottery tickets, stamps, bus tickets, prescriptions, controlled medication and other promotions. The retailer may require proof of age. Brunet reserves the right to change or cancel this promotion at any time.
×