ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਟਰੈਲੈਟਿਕ ਨਪੁੰਨਤਾ ਜਾਂ ਲਿੰਗਕ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ. ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਇਵਸੈਕਸੀਨ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਸਨOLODUMAREblessyouallase (ਬਾਬਾਲਵੋ ਓਬਨੀਫਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ) .ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਜਾਂ ਈਰਖਟਿਲ ਡਿਸਫੇਨਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਕੀ ਇਰੀਟੇਲਲ ਡਿਸਫੇਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਕਸੁਅਲ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ. ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਦਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ. ਈਟੈਲਾਈਲ ਡਿਸਫੀਨਿਕਿਨ ਮੇਨੇਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ: ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਘੱਟ ਲਿਬਿਡਓ ਜਾਂ ਲੋਅਸੇਨੀਅਲ ਡਰਾਇਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ.
Les urologues présentent deux autres avantages pour l’industrie pharmaceutique. D’une part, l’urologie est une spécialité reconnue, alors que les sexologues peinent à s’imposer comme spécialité médicale. D’autre part, les injections et le Viagra® sont des médicaments généraux qui conviennent pour tout type d’étiologie. La compétence des urologues est adaptée à ces médicaments [52][52] Dans un entretien, un urologue se définit ainsi comme.... L’industrie pharmaceutique n’a pas intérêt à coopérer avec les spécialités compétentes sur une seule forme d’impuissance – par exemple les diabétologues, les chirurgiens vasculaires, les cancérologues, les rééducateurs neurologiques – car cela aurait pour conséquences d’émietter le marché. Ainsi, la firme Pfizer et les autres par la suite [53][53] Les firmes Lilly et Abbott proposèrent également un... vont exclusivement s’adresser à la communauté des urologues et renforcer leur emprise initiale. Le sildénafil est un produit qui ne demande pas une grande spécialisation dans le fonctionnement de l’érection, ni même dans la sexualité. Il y a une opportunité pour les urologues de gagner de nouveaux patients, sans pour autant modifier le contenu de leurs connaissances.
Les IPDE5 sont des facilitateurs de l’érection. Leur effet ne s’exerce donc que s’il y a stimulation sexuelle. Le patient doit en être informé lors de la première prescription. L’absence de stimulation sexuelle est une cause fréquente d’inefficacité. L’effet facilitateur apparaît dans l’heure suivant la prise pour le vardénafil et le sildénafil, dans les deuxheures suivant la prise pour le tadalafil. La durée de cet effet est variable : de quelques heures pour le sildénafil et le vardénafil à 36heures pour le tadalafil.

Les IPDE5 sont des facilitateurs de l’érection. Leur effet ne s’exerce donc que s’il y a stimulation sexuelle. Le patient doit en être informé lors de la première prescription. L’absence de stimulation sexuelle est une cause fréquente d’inefficacité. L’effet facilitateur apparaît dans l’heure suivant la prise pour le vardénafil et le sildénafil, dans les deuxheures suivant la prise pour le tadalafil. La durée de cet effet est variable : de quelques heures pour le sildénafil et le vardénafil à 36heures pour le tadalafil.
Si vous souffrez d’impuissance sexuelle ou de trouble érectile, alors le Spedra pourrait être votre nouvel allié. Agrémenté par la Commission Européenne en 2013 pour pouvoir être distribué dans tous les pays de l’Union Européenne, le médicament Spedra présente de nouvelles solutions contre l’impuissance. Du fait de sa relative nouveauté (certes, en date de 2017, cela fait déjà 4 ans), le Spedra est bien moins connu que le Viagra par exemple, mais ses résultats restent prometteurs.
Le fait est très simple et c'est cela, l'obtention d'une érection sexuelle implique habituellement le cerveau, certaines hormones du corps comme la testostérone chez les hommes et les œstrogènes chez les femmes, certains muscles des nerfs et d'autres composants du corps. L'espace et le temps de souhait me limitent de mentionner Tout ce qui affecte de façon négative cet organe vital peut bloquer le fonctionnement normal du pénis. Je mentionnerai peu: problèmes de fatigue et de stress et de relations, l'anxiété de performance peut causer un dysfonctionnement érectile ou une impuissance sexuelle, il convient de noter que tous ces éléments Sont des problèmes psychologiques et doivent être résolus psychologiquement.Une consommation d'alcool immodérée peut causer une dysfonction érectile ou une impuissance sexuelle chez les hommes. Certaines autres causes peuvent être traçées à un ou plusieurs des facteurs suivants: l'obésité, l'usage du tabac, la consommation d'alcool, les maladies cardiaques, l'agrandissement de la prostate Glande, diabète etc.
Les indications (2) les plus fréquentes pour la pose d’une prothèse pénienne sont des troubles cardio-vasculaires (35,3%) et le diabète (22,8%). Une autre indication, moins fréquente, est celle des patients ayant une subi une prostatectomie (16,5%) qui souffrent de dysérection et pour lesquels ni la rééducation ni les traitements médicamenteux n’ont été satisfaisants.
×