ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਵਾਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਲ ਡਿਸਫੇਨਸ਼ਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. ਵਿਅਗਰਾ, ਲੇਵਿਤਰਾ, ਕੈਲੀਅਲ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਧੀ ਲਿੰਗੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਲਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈਦਵਾਈਹੈਵੈਟੋਪ੍ਰੋਨੇਜੈਬਟੀਟੌਨਕਿਰੇਸਫਿਏਨਫਲੋ ਖੂਨ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ. ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ:
Chez beaucoup d’hommes, la fonction érectile peut être perturbée par le stress, un problème psychologique ou une réaction émotionnelle. Des troubles anxieux, une faible estime de soi, une relation affective perturbée, ou une dépression peuvent déclencher ou aggraver une dysfonction érectile. Ces facteurs psychologiques sont considérés comme les principales causes empêchant une vie sexuelle satisfaisante chez les jeunes12.
Besides treating the underlying causes such as potassium deficiency or arsenic contamination of drinking water, the first line treatment of erectile dysfunction consists of a trial of PDE5 inhibitor (such as sildenafil). In some cases, treatment can involve prostaglandin tablets in the urethra, injections into the penis, a penile prosthesis, a penis pump or vascular reconstructive surgery.[1]
La dysfonction érectile est habituellement causée par une baisse du débit sanguin dans le pénis ou par un problème affectant les nerfs à l’origine de l’érection. Ces phénomènes résultent d’autres problèmes de santé tels que le durcissement des artères, l’hypertension artérielle, un taux élevé de cholestérol ou le diabète. Ces maladies contribuent à rétrécir les vaisseaux sanguins et à réduire l’apport sanguin vers le pénis ou à endommager les nerfs à l’origine de l’érection.
Les dysfonctions érectiles touchent 150 millions d’hommes dans le monde et 3,5 millions en France (1). Leurs prévalences augmentent avec l’âge : de 1 à 9 % de 18 à 39 ans, de 2 à 30 % de 40 à 59 ans, de 20 à 40% de 60 à 69 ans et de 50 à 75% au delà de 70 ans (2). La prise charge de ces troubles reste trop peu assurée, d’une part les patients n’osent pas parler de leurs problèmes, et d’autre part les médecins n’abordent pas assez ces questions lors des visites de routine.
×