ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਵਾਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਲ ਡਿਸਫੇਨਸ਼ਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. ਵਿਅਗਰਾ, ਲੇਵਿਤਰਾ, ਕੈਲੀਅਲ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਧੀ ਲਿੰਗੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਲਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈਦਵਾਈਹੈਵੈਟੋਪ੍ਰੋਨੇਜੈਬਟੀਟੌਨਕਿਰੇਸਫਿਏਨਫਲੋ ਖੂਨ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ. ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ:
Este post le dará detalles completos y la cura de hierbas que es 100 por ciento de garantía para curar la disfunción eréctil o la impotencia sexual en los hombres. Pero antes de empezar, uso este medio para expresar mi gratitud a todos y cada uno, tanto en el hogar como en el extranjero, que me llamaron y me mandaron un mensaje de texto durante mis vacaciones. OLODUMARE te bendijo a todos (Babalawo Obanifa está de vuelta). Hoy voy a compartir desde mi conocimiento a base de hierbas para el mundo sobre cómo curar la impotencia sexual o la disfunción eréctil en los hombres. ¿Qué es la disfunción eréctil per se? La disfunción eréctil también se llama impotencia sexual, esto se refiere a una condición en la que un hombre no puede lograr o mantener la erección de su pene durante la relación sexual o actividades sexuales. La disfunción eréctil por lo general causan que el pene sea incapaz de adquirir o mantener una erección satisfactoria. Los principales síntomas de la disfunción eréctil en los hombres son: reducir el deseo sexual, la libido baja o bajo el impulso sexual.
Les traitements oraux, type Viagra, Cialis ou Levitra, agissent sur le relâchement des muscles lisses des corps caverneux et, de ce fait, augmentent le flux artériel à l’origine de l’érection. On n’en parle presque pas et le sujet préoccupe peu les instances médicales officielles parce que le Viagra et ses cousins ne sont pas remboursés par la Sécurité Sociale, mais les effets secondaires de ces médicaments sont nombreux.
« La communauté des urologues était très sceptique. Pourquoi Brindley a-t-il été invité ? Les organisateurs voulaient quelque chose d’étrange. Ils invitent quelqu’un comme s’il était une grenouille. La communauté des urologues n’était pas intéressée. Ils étaient dans les prothèses péniennes, dans la chirurgie. » (Entretien avec un urologue canadien, pionnier de la recherche sur l’impuissance).
Ich bin nicht sagen, Medikamente ist nicht gut, aber die Nebenwirkungen von Medikamenten für erektile Dysfunktion ist mehr als es wenig Nützlichkeit.Medikationen wie Viagra, Levitra, Cialis usw., sind sehr gut, um Penis für den sexuellen Intercourse zu errichten. Weil diese Art von Medikamentenhavethe Bewährte Fähigkeit, den Zustrom von Blut zu Gewebe und Muskel im Penis zu erhöhen.Aber die Verwendung dieser Arten von Medikamenten hat eine Menge von Nachteilen unter denen sind:

Taboues, les difficultés sexuelles sont plus fréquentes qu’on pourrait l’imaginer. Selon le Dr Francesco Bianchi-Demicheli, responsable de la Consultation de gynécologie psychosomatique et sexologie des Hôpitaux universitaires de Genève, une personne sur deux souffrirait de difficultés sexuelles, une sur trois d'un vrai trouble sexuel. Elles touchent aussi bien les hommes que les femmes, les jeunes et les plus âgés.
Bien que beaucoup n'osent encore l'avouer, les troubles érectiles sont fréquents. Fatigue, stress, maladie, alcool, âge… les causes sont multiples. Plus rare chez les hommes jeunes, la fréquence des troubles de l'érection augmente avec le temps. Entre 40 et 70 ans, 30 à 50 % des hommes souffrent de problèmes d'érection 1. Lorsque les troubles perdurent, certains experts parlent de maladie chronique.
La dysfonction érectile n’est pas classée comme une maladie, rassurez-vous elle est parfois la répercussion de problèmes de santé variés comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires, une sorte d’effet secondaire facilement stoppé une fois détecté. Comme elle pourrait également être d’aspect psychologique, un cumul de stress ou une dépression seraient souvent la cause.

Факт очень прост, и именно это, достижение сексуальной эрекции обычно включает в себя мозг, определенный гормон тела, такой как тестостерон у мужчин, и эстроген у женщин, некоторые нервы мышц и другие компоненты тела желают пространства и времени, ограничит меня упоминанием . Любая вещь, которая влияет на этот жизненно важный орган отрицательно каким-либо образом, может блокировать нормальное функционирование полового члена. Я упомянул немного: проблемы с усталостью и стрессом и отношениями, беспокойство по поводу производительности может вызвать эректильную дисфункцию или сексуальную импотенцию, следует отметить, что все эти психологические функции И должны быть психологически восприимчивы. Также неумеренное употребление алкоголя может вызвать эректильную дисфункцию или сексуальную импотенцию у мужчин. Некоторые другие причины могут быть следствием одного или нескольких из следующих: ожирение, употребление табака, потребление алкоголя, сердечные заболевания, увеличение простагланда, диабет.
Des médicaments existent pour résoudre les problèmes d’impuissance. Attention, comme pour tous les médicaments ils existent des contre-indications et d’éventuels effets secondaires. Alors si vous choisissez cette solution, nous vous conseillons de passer par notre partenaire, Vitaemed, qui propose des consultations en ligne et vous permet de rapidement recevoir votre ordonnance :
ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਟਰੈਲੈਟਿਕ ਨਪੁੰਨਤਾ ਜਾਂ ਲਿੰਗਕ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ. ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਇਵਸੈਕਸੀਨ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਸਨOLODUMAREblessyouallase (ਬਾਬਾਲਵੋ ਓਬਨੀਫਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ) .ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਜਾਂ ਈਰਖਟਿਲ ਡਿਸਫੇਨਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਕੀ ਇਰੀਟੇਲਲ ਡਿਸਫੇਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਕਸੁਅਲ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ. ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਦਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ. ਈਟੈਲਾਈਲ ਡਿਸਫੀਨਿਕਿਨ ਮੇਨੇਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ: ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਘੱਟ ਲਿਬਿਡਓ ਜਾਂ ਲੋਅਸੇਨੀਅਲ ਡਰਾਇਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ.

এই পোস্টটি ব্যাপক বিবরণ এবং হার্বাল নিরাময় প্রদান করবে যা পুরুষের মধ্যে নির্মমতা বা যৌন নিপীড়ন নিরাময় করতে 100 শতাংশ গ্যারান্টি দেবে। তবে আমি এই মাধ্যমটি ব্যবহার করার আগেই আমার সবকটি স্বদেশ ও বিদেশে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে শুরু করেছি যারা মাইভ্যাকশন ডায়লগ বক্সের সময় আমাকে পাঠিয়েছে এবং পাঠিয়েছে VolodymarEblessyouallase (বাবলওয়ো ওবানিফা ফিরে এসেছে)। আজকে আমি আমার হেরাল জ্ঞান থেকে দুনিয়াতে ভাগ করব কিভাবে পুরুষের মধ্যে যৌন নিপুণতা বা ইরেক্টিল ডিসফাংশন নিরাময় করা যায়। স্ত্রুপালনটি কি প্রতিস্থাপিত হয়? ক্রিয়েটিভ ডিসিশনশনকে যৌন নিপুণ বলা হয়, এটার সাথে সম্পর্কযুক্ত কোনও সম্পর্ক যৌন সংক্রামক বা যৌন কার্যকলাপের সময় তার লিঙ্গ নির্গত বা বজায় রাখতে পারে না.একটি ত্রুটিযুক্ত ডিসিশনশন সাধারণত একটি উপযুক্ত গঠন অর্জন বা বজায় রাখতে সক্ষম হয় না। ইরেক্টিল ডিসফিউনিংয়ের প্রধান লক্ষণগুলি: যৌনতাবিধান, নিম্নলিপি বা লোভনীয় ড্রাইভকে কমিয়ে আনা।
La dysfonction érectile est « l’incapacité d’obtenir ou de maintenir une érection du pénis suffisante pour une activité sexuelle satisfaisante » [61][61] R. J. KRANE, I. GOLDSTEIN et I. SAENZ DE TEJADA, « Impotence »,.... L’altération d’une fonction est une maladie : « Littré définit la maladie comme l’altération de la santé et la santé comme l’exercice permanent et facile de toutes les fonctions de l’économie. Donc l’insuffisance de la fonction érectile est bien une maladie [62][62] ALAIN JARDIN, « Le traitement médicamenteux des troubles.... » Cependant, l’altération de cette fonction est particulière à deux titres : d’une part, elle atteint tous les hommes avec l’âge et, d’autre part, elle est une maladie de la sexualité, c’est-à-dire que « même si on considère l’érection comme une grande fonction (vitale ?) son caractère facultatif la met ipso facto hors normes [63][63] Ibid., p. 150. ». En fait, ces caractéristiques sont aussi celles de la reproduction. La contraception n’est pas destinée à traiter une maladie, elle agit sur une fonction organique, la reproduction, qui concerne toutes les femmes et est facultative. Or, c’est la contraception qui a changé la définition du médicament. Ainsi, la première définition du médicament dans le droit français (loi du 11 septembre 1941) le présentait comme une drogue aux propriétés curatives ou préventives. La seconde partie de la définition, concernant ses effets sur une fonction organique, fut ajoutée en 1967 avec les débuts de la contraception. Cette dernière ne traite pas une maladie, ni ne corrige ou ne restaure une fonction. Elle la modifie. La mise en place de procédures de contrôle du médicament a été suscitée par la nécessité d’écarter du marché les produits fantaisistes, visant à guérir une multitude de maux hétéroclites [64][64] SOPHIE CHAUVEAU, L’invention pharmaceutique, Paris,.... Mais la contraception a ouvert une brèche, au sens où la définition du médicament devient plus difficile à circonscrire. En droit, les substances qui modifient les fonctions organiques rentrent dans le cadre du médicament, donc de la maladie.
Hygiène de vie : Des facteurs psychologiques peuvent aussi entraver le mécanisme de l’érection. L’homme moderne est confronté à nombre d’éléments qui se conjuguent et mettent à mal sa libido et sa capacité à avoir et maintenir une érection satisfaisante pour envisager des activités sexuelles avec confiance. Stress, sédentarisme, tabagisme, alcool, fatigue font mauvais ménage avec une vie sexuelle épanouie.
À long terme, la consommation de drogues peut être néfaste à la performance sexuelle. Certaines drogues comme le cannabis peuvent entraîner l’impuissance ainsi qu'une baisse de la libido. L'ecstasy, par exemple, libère une trop grande quantité d'hormones liées au plaisir lorsqu'elle est consommée. La consommation à long terme peut entraîner une dépendance qui nécessite la prise de  la drogue pour que le corps éprouve de l’excitation.
C’est pour cette raison qu’ils ne sont disponibles à la vente que sur ordonnance, et nécessite donc l’avis d’un médecin. L’autre point faible des traitements oraux est qu’ils ne sont efficaces que sur le court terme et vous permettront de retrouver confiance en vous, en particulier si vous n’avez pas eu de rapport pendant une longue période, mais en aucun cas de surmonter un problème plus profond. Ils sont d’ailleurs souvent toxiques dans le cadre d’une cure de plusieurs semaines.
Les traitements oraux, type Viagra, Cialis ou Levitra, agissent sur le relâchement des muscles lisses des corps caverneux et, de ce fait, augmentent le flux artériel à l’origine de l’érection. On n’en parle presque pas et le sujet préoccupe peu les instances médicales officielles parce que le Viagra et ses cousins ne sont pas remboursés par la Sécurité Sociale, mais les effets secondaires de ces médicaments sont nombreux.

Je ne dis pas que le médicament n'est pas bon, mais les effets secondaires des médicaments pour la dysfonction érectile sont plus que peu utiles. Des médicaments comme le Viagra, le levitra, le cialis, etc., sont très bons pour que le pénis soit érigé pour les rapports sexuels. Parce que ce type de médicament Ont la capacité éprouvée d'augmenter l'afflux de sang vers les tissus et les muscles à l'intérieur du pénis. Mais l'utilisation de ces types de médicaments présente beaucoup d'inconvénients parmi lesquels:


Dieser Beitrag gibt umfangreiche Details und pflanzliche Heilung, die 100 Prozent Garantie ist, um Erektile Dysfunktion oder sexuelle Impotenz bei Männern zu heilen. Aber bevor ich anfange, benutze ich dieses Medium, um Dankbarkeit für alle und viele im In- und Ausland auszudrücken, die mich bei myvacationOLODUMARE angerufen und bearbeitet haben Segne dich alle ase (babalawo Obanifa ist zurück). Heute werde ich von meinem pflanzlichen Wissen in die Welt teilen, wie man sexuelle Impotenz oder Erektile Dysfunktion bei Männern heilt.Was ist Erektile Dysfunktion an sich? Erektile Dysfunktion wird auch als sexuelle Impotenz bezeichnet Bezieht sich auf eine Bedingung, in der ein Mann nicht erreichen oder pflegen Erektion seines Penis während sexuellen Intercourse oder sexuelle Aktivitäten.Erektile Dysfunktion in der Regel dazu führen, dass der Penis nicht in der Lage zu erwerben oder pflegen eine befriedigende Erektion.Die wichtigsten Symptome der Erektile Dysfunktion bei menare: Reduzieren sexuelle Lust, niedrige Libido oder niedrige sexuelle Bewegung.
Le tabagisme a une incidence très négative sur les artères, entourant le pénis. Il enraye le flux sanguin au niveau de la verge, entraînant des conséquences négatives sur la capacité érectile. Si on arrête de fumer, on peut facilement regagner une vie sexuelle normale sans oublier qu’on diminue de manière significative les risques de pannes sexuelles.
ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਵਾਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਲ ਡਿਸਫੇਨਸ਼ਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. ਵਿਅਗਰਾ, ਲੇਵਿਤਰਾ, ਕੈਲੀਅਲ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਧੀ ਲਿੰਗੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਲਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈਦਵਾਈਹੈਵੈਟੋਪ੍ਰੋਨੇਜੈਬਟੀਟੌਨਕਿਰੇਸਫਿਏਨਫਲੋ ਖੂਨ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ. ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ:

À long terme, la consommation de drogues peut être néfaste à la performance sexuelle. Certaines drogues comme le cannabis peuvent entraîner l’impuissance ainsi qu'une baisse de la libido. L'ecstasy, par exemple, libère une trop grande quantité d'hormones liées au plaisir lorsqu'elle est consommée. La consommation à long terme peut entraîner une dépendance qui nécessite la prise de  la drogue pour que le corps éprouve de l’excitation.


Dans tous les coins de notre planète, les hommes partagent un rêve ultime qu’est de mener une vie sexuelle dans laquelle leurs virilités n’ont pas être mises en questions ou doutées. Ce rêve n’est malheureusement pas réalisables, pas pour tous les hommes, et ce à cause des troubles sexuels qui sont de plus en plus répandus et fréquents parmi les hommes.
Une autre approche de l’impuissance consiste à considérer que la défaillance de la fonction érectile provient d’un déséquilibre organique et hormonal qu’il faudrait ramener à la normale. C’est évidemment une solution plus longue, mais en contrepartie, elle est plus durable. C’est cette approche qui a été privilégiée par un laboratoire qui s'est inspiré des la médecine asiatique pour mettre sur le marché, il y a peu, un complexe phytothérapeutique appelé Kaléros.
NATHALIE BAJOS et MICHEL BOZON, « La sexualité à l’épreuve de la médicalisation : le Viagra® », Actes de la recherche en sciences sociales, 128,1999, pp. 34-37; RICHARD CARPIANO, « Passive medicalization : The case of Viagra® and erectile dysfunction », Sociological spectrum, 21,2001, pp. 441-450; ALAIN GIAMI, « De l’impuissance à la dysfonction érectile. Destins de la médicalisation de la sexualité », in D. FASSIN et D. MEMMI (éd.), Le gouvernement des corps, Paris, Éditions de l’EHESS, 2004.
Mais malheureusement, de nombreuses causes peuvent enrayer ce mécanisme. On parle alors de troubles de l’érection dont la définition est une diminution durable de la qualité des érections,  c’est-à-dire une incapacité à obtenir ou à maintenir une érection suffisante pour avoir une relation sexuelle satisfaisante. Toutefois, même en cas de troubles de l’érection, il est possible de ressentir du désir, d’avoir un orgasme et d’éjaculer. On ne parle de problèmes d’érection que : 
*On regular-priced products. Valid at all Brunet participating stores, the MaSanté Privilege Card does not apply to the following products: infant formula, baby diapers, lottery tickets, stamps, bus tickets, prescriptions, controlled medication and other promotions. The retailer may require proof of age. Brunet reserves the right to change or cancel this promotion at any time.
×